Саломе Зурабишвили Самеба аныхабаа ахор Сикстинтәи акапеллаҿы имҩаҧырго аконцерт лхы алалырхәоит
Саломе Зурабишвили Самеба аныхабаа ахор Сикстинтәи акапеллаҿы имҩаҧырго аконцерт лхы алалырхәоит

Иахьа, рашәара 26 рзы,  Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили,  Самеба аныхабаа ахор Ватикан,  Сикстинтәи акапеллаҿы имҩаҧырго аконцерт лхы алалырхәоит. Атәыла ахадеи Римтәи Папеи ари азы еиқәшаҳаҭхеит ҵыҧх Саломе Зурабишвили визитла Ватикан даныҟаз.

Аконцерт ишишоу атранслиациа иоурыжьҭуеит Ватикан ателееилахәырала,  адунеи амилаҭқәа зегьы даҽазнык ақырҭуа культура рбар рылшоит.

«Ари ахҭыс аҭоурыхтә ҵакы амоуп,  избанзар,  ақырҭуаа,  раҧхьаӡа акәны,  Сикстинтәи акапеллаҿы иқәгылоит», — азгәарҭеит атәыла ахада ладминистрациа апресс-маҵзураҿы.

 

Акомментари аҟаҵара