Николоз Самхараӡе визитла Сербиа ддәықәлоит
Николоз Самхараӡе визитла Сербиа ддәықәлоит

Қырҭтәыла апарламент адәныҟатәи еизыҟазаашьақәа ркомитет ахантәаҩы Николоз Самхараӡе мшаԥы 1-4 рзы визитла Сербиа ддәықәлоит. Ари атәы аарыцҳаит апарламент апрессмаҵзура аҟынтә.

Николоз Самхараӡе Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара анаԥшратә миссиа аҳәаақәа ирҭагӡагны, 2022 шықәса мшаԥы 3 рзы имҩаԥысуа апрезиденттәи изаамҭаным апарламенттәи алхрақәа шымҩаԥысуа дацклаԥшуеит.