Москва ахада ишааицҳаз, Урыстәыла аҳҭнықалақь  аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла  ажәылара аҽазышәара, аха аҳауахьчаратә система ажәылара аԥырҟәҟәаара алшеит
Москва ахада ишааицҳаз, Урыстәыла аҳҭнықалақь аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла ажәылара аҽазышәара, аха аҳауахьчаратә система ажәылара аԥырҟәҟәаара алшеит

Москва ахада Сергеи Собианин ишааицҳаз, Урыстәыла аҳҭнықалақь аҭыԥ аман аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла ажәылара ажәылара аҽазышәара, аха аҳауахьчаратә система ажәылара аԥырҟәҟәаара алшеит. Адырра аларҵәара аиуит Телеграмм аҿы.

„Уахынла Москва аҭыԥ аман аԥырҩы дызҭам аппаратқәа рыла ажәылара ажәылара аҽазышәара, аха аҳауахьчаратә система ажәылара аԥырҟәҟәаара алшеит.Аруаа рымаҵзуразы иҭа́буп ҳәа раҳҳәоит“, – иҩит Собианин..