Михеил Чхенкели Илҳам Алиев диҧылеит
Михеил Чхенкели Илҳам Алиев диҧылеит

Аусуратә визитла Бақәа иҟоу Қырҭтәыла аҵареи аҵарадырреи рминистр Михаил Чхенкели Азербаиџьан ахада Илҳам Алиев диҧылеит.

Аҵара аминистрра адыррала, аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Азербаиџьани реиҩызареи рстратегиатә партниорреи иалацәажәеит. Ҷыдала иазааҭгылеит аҵара аусхкы аҿы аусеицура азҵаара.

Михаил Чхенкели Азербаиџьан ахада ари аиҧыларазы ҭабуп ҳәа иаҳәаны, ишазгәеиҭаз ала,  Илҳам Алиев Қырҭтәыла имҩаҧигаз авизит аҭоурыхтә ҵакы амоуп.