Иракли Ҕарибашвили агубернаторцәа дырҧылеит
Иракли Ҕарибашвили агубернаторцәа дырҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аҳәынҭқарра ахаҭарнакцәа дырҧылеит. 

Аиҧылараҿы сынтәа инагӡоу апроектқәа ирылацәажәеит. Аиҳабырарнапахгаҩы агубернаторцәа рҟынтә аинициатива ҿыцқәа дырзыӡырҩын, аконкреттә адҵақәа риҭеит. 

Аҧыза-министр интересс иман ажьырныәҳазы иҟалазаҧсабаратә рыцҳара амшалаазарал зауз ауааҧсыра акомпенсациа рыҭара апроцесс шымҩаҧысуа. Ишдыру ала, аҧыза-министр иӡбарала, амуниципалитетқәа рҿы аҧсабаратә рыцҳара иахылҵызалҵшәақәа раҧыхра иазоушьҭуп 19 695 000 лари. Иара убас, аҧсабаратә рыцҳара амшала азарал зауз ауааҧсыра акомпенсациа рыҭаразы аиҳабыра ррезервтә фонд иалхуп 1 470 000 лари.