Аурыс медиа адыррала, Москва,  „Крокус Сиҭи Ҳолл“ аҿы иҟалаз ажәылара амшала иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара  60ҩык иреиҳауп
Аурыс медиа адыррала, Москва,  „Крокус Сиҭи Ҳолл“ аҿы иҟалаз ажәылара амшала иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара  60ҩык иреиҳауп

 

Москва, аконцерттә зал  „Крокус Сиҭи Ҳолл“ аҿы иҟалаз ажәылара амшала иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара  60ҩык иреиҳауп. Ари аинформациа аланарҵәеит аурыс медиа.

Атәыла анапхгара рдыррақәа рыла,  ахәшәтәырҭақәа рахь инагоуп  115ҩык,  урҭ рҟынтә  60ҩык раҟара цәгьала иҟоуп.

Урыстәыла авице-аҧыза Татиана Голикова ахәрақәа зауз ауаа ирласны абзиахара рзеиҕьалшьеит. Урыстәыла ахада Владимир Путин аҳақьымцәа ҭабуп ҳәа реиҳәеит.

Авице-аҧыза лҳәамҭала,  аҩныҵҟатәи аусқәа рминистри,  Урыстәыла Ашәарҭадара амаҵзуреи,  Аусеилыргаратә комитети,  иара убас,  Амилаҭтә гвардиеи рнапхгаҩцәа Владимир Путин аусеилыргара иазку  аинформациа наӡа ирҭоит.

Москва,  бџьарла еибыҭаз ахаҿқәа „Крокус Сиҭи Ҳолл“ иҩналан, аконцертахь инеиз ауаа иреихсуа иалагеит. Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра ари ажәылара атерракт аҳасабала иахцәажәеит.