Аҩны шкәакәа агәашә амашьына ажәлеит
Аҩны шкәакәа агәашә амашьына ажәлеит

Вашингтон,Аҩны шкәакәа агәашә амашьына ажәлеит.

CNN аинформациала, амашьына арныҟәцаҩ даанкылоуп, аԥхасҭа зауз ҳәа аӡәгьы дыҟам.

ЕАШ маӡалатәи маҵзура аинформациала, афакт азы аусԥшаара хацыркуп.

“Амашьына Аҩны шкәакәа агәашә ахәылԥаз, асааҭ фба рзы ажәлеит, амашьына арныҟәцаҩ даанкылоуп”, – асоциалтә каҭаҿы иҩит ЕАШ маӡалатәи маҵзура ахаҭарнак.