Апарламент абиуро ақәҵара инақәыршәаны, ахәаҧшразы ицәыргоуп  «Атәым агентцәа ррегистрациа иазку» азакәанпроект
Апарламент абиуро ақәҵара инақәыршәаны, ахәаҧшразы ицәыргоуп  «Атәым агентцәа ррегистрациа иазку» азакәанпроект

Иахьатәи аилатәараҿы апарламент абиуро аӡбара аднакылеит   «Атәым агентцәа ррегистрациа иазку» азакәанҧҵаратә инициатива ҿыц ҳаҧхьаҟа ахәаҧшразы ахадаратә комитетқәа рҳәаақәҵара иазкны.

Азакәанпроект авторцәоуп апарламенттә аиҳара иалоу   «Жәлар рымч» адепутатцәа : Созар Субари, Дмитри Хундаӡе, Михаил Қавелашвили, Гурам Маҷарашвили, Дачи Бераиа,  Виктор Џьаҧариӡе.

Азакәанпроект авторцәа рыхьӡала, иара убас, апарламентаҿ ицәыргоуп  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект. Ари азҵаара иадҳәаланы аилыркаарақәа ҟалҵеит  «Ажәлар рымч» алахәыла, апарламент адепутат Ека Сеҧашвили.

«Ажәлар рыгәҭа еиуеиҧшым агәаанагарақәа ахьыҟоу аҟынтә, сара иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп  альтернативтә вариант ҳасабала апарламент иалаагалаз аҩбатәи азакәанпроект  шеиқәыршәоу иашьашәалоу америкатә азакәан аиҭагара ашьаҭала. Ҳара ари азакәанпроект цәыраагеит  акомиссиақәа рҿы азакәанпроект ахәаҧшраан ауааҧсыра аҩ-закәанпроектк реиҿарҧшра рылшарц азыҳәан», — илҳәеит Ека Сеҧашвили.

Лара лажәақәа рыла, дара аиҳара анапхгаҩцәа ирҧыланы, аҩ-закәанпроектк актәи аҧхьарала рыдкыларазы еиқәшаҳаҭхеит, анеҩс, рыҩбагьы Венециатәи акомиссиашҟа идәықәырҵоит.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла апарламент апресс-маҵзура.