Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегионқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегионқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус 1501 афакт ҿыцқәа рҟынтә  675 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 201,  Имереҭи     – 257

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  1 838   афакт ҿыцқәа рҟынтә    522 Қарҭ аарҧшуп.  Аҷара  —  101,  Имереҭи —  226,  Қвемо Қарҭли — 100,  Шида Қарҭли —  70,  Гуриа – 47,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  181, Кахеҭи — 186, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 24, Самцхе-Джавахеҭи —  31,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  — 13.

Уажәазы атәылаҿы  26 701 активтә фактқәа иҟоуп,  1 255 ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

 

Акомментари аҟаҵара