Адырга: АСПОРТ

Арегби | Арегби азы Адунеи Ахраҿа аҿы ақырҭуааи португалааи рматч 18:18 ҳәа ихыркәшан
Арегби | Қырҭтәыла аизга Адунеи Ахраҿа аҿы Португалиа иацхәмаруеит – ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ #1TVSPORT
Атлетика хьанҭа | Лаша Талахаӡе бжьынтәтәи адунеи ачемпионс дҟалеит –  #1TVSPORT
Атлетика хьанҭа | Лаша Талахаӡе адунеи ачемпионс дҟалеит #1TVSPORT
Девис ихраҿа | Қырҭтәыла аизга Турис аҵанархеит
Европа ачемпионат ахь алхратә матч аҿы Қырҭтәылеи Норвегиеи еиԥылоит - ишиашоу арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Ашахмат азы Қырҭтәыла аҳәса реизга адунеи агәыԥтә чемпионат аҿы аиааира агеит #1TVSPORT
Қырҭтәыла амилаҭтә еизга Осло ашҟа дәықәлеит #1TVSPORT
Арегби азы Адунеи Ахраҿа | Қырҭтәыла аизга Австралиа аизгаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT
Арегби | Қырҭтәыла аизга Адунеи Ахраҿа аҿы Австралиа иацхәмаруеит – ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ #1TVSPORT
Испаниа аизга Қырҭтәыла иаиааит  #1TVSPORT
Европа ачемпионат ахь алхратә матч аҿы Қырҭтәылеи Испаниеи еиԥылоит - ишиашоу арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Қырҭтәыла аизга амҵәышәампыл азы Адунеи ачемпионатаҿ ақәгылара хыркәнашеит Австралиаҟны аҵахарала
Иахьа Қырҭтәыла аизга  амҵәышәампыл азы Адунеи ачемпионатаҿ аҵыхәтәантәи аматч мҩаҧнагоит -  Қырҭтәылеи Австралиеи рматч ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ
Нина Тибилашвили  аколиаскақәа рыла аҳәеилышьразы Адунеи ачемпионатаҿ аџьазтә медаль лгеит
Қырҭтәыла  аизга Адунеи ачемпионатаҿ Германтәылаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT
Қырҭтәыла аизга Венесуела иаиааин, аҩбатәи аетапаҿ аицлабра нанагӡоит #1TVSPORT
Қырҭтәыла аизга Венесуела иацлабуеит Адунеи ачемпионат агәыҧ аматч хадаҿы  - ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ  #1TVSPORT
Қырҭтәыла Словениаҟны иаҵахеит, аха, агәыҧ алҵра алшара амоуп  #1TVSPORT
Қырҭтәыла Словениа иацлабуеит Адунеи ачемпионат агәыҧ  F аматч хадаҿы  - Қырҭтәыла Актәи аканал арепортаж  #1TVSPORT