Адырга: АПОЛИТИКА

Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан атранспорт аминистр Рашид Набиев диҧылеит
Шарль Мишель – Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара ҳазыхиоуп, аха, ари атәыла Еврокомиссиа аҳасабырбаҿы иарбоу априоритетқәа анынагӡалак ашьҭахь
Аҧыза-министр Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд Ааигәатә Мрагылареи Ацентртә Азиеи адепартамент адиректор диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  ауаҩытәыҩса изинқәа рзы Европатәи аӡбарҭа ахада Роберт Спано диҧылеит
Иракли Кобахиӡе  - Биӡина Иванишвили аолигарх ҳәа изуҳәар ҟалом  
Шьалуа Папуашвили  - Аоппозициа рыхәҭаки иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәеи аультиматумқәа рыла иҳацәажәоит
Аиҳабыра радминистрациаҿы аекономикатә хеилак аилатәара мҩаҧган
Иракли Кобахиӡе  -  Ҳара Евроеидгыла ишьақәнаргылаз 12 пунктқәа рынагӡаразы аплан цәыраагеит, уи ариашара аҭахым
Апарламенттә оппозициатә партиақәа рыхәҭак иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа ирҧылеит
Аинвестициатә проект  «Ҵҟалтубо аҧсҭазаара ҿыц» аӡыргара мҩаҧгоуп
Николоз Самхараӡе Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара  адемократиеи, ауаҩытәыҩса изинқәеи, агуманитартә зҵаарақәеи рзы акомитет ахантәаҩыс далырхит
Қәҭешь Адронтә терапиа ацентр аофициалла аргылара иалагеит
Қәҭешь Адронтә терапиа ацентр аргылара алагара инамаданы ауснагӡатә мҩаҧысуеит
НАТО аимадаратә офис  анапхгаҩы  - Асаммит аҿы аидгылаҩцәа аӡбара рыдыркылеит зегьы реиҳа иаҳзааигәоу ҳпартниорцәа рҟны аизыҟазаашьақәа рырҭбааразы, урҭ иреиуп Қырҭтәылагьы
Маркета Грегорова -  Акомиссиа ишьақәнаргылаз  12 пунктқәа рынагӡаразы  «Ақырҭуа гәахәтәы» еиқәдыршәаз аплан збеит, аплани аполитикатә ҭаххареи рыҟазаара сеигәырҕьоит
Ҭамар Корӡаиа  - Оппозициаа аҭакҧхықәра шрыду рдыруеит, ҳара апарламент иадаагалароуп 12 пункт рынагӡара иацхрааша азакәанпроектқәа
Иракли Кобахиӡе  - Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус атема арадикалтә оппозициаа рзы алаҧшхырҧаган
Иракли Ҕарибашвили – Ҧхынгәы 4 - Америка мацараз акәымкәа, адунеи зегьы азы ахақәиҭреи, адемократиеи, азеиҧш принципқәа рызгәыкреи  иасимволуп
Созар Субарии Димитри Хундаӡеи, Михеил Ҟавелашвилии аҳәамҭа еицыҟарҵеит –Арадикалтә оппозициаа ареволиуциа амҩаԥгаразы амч иахьагьы рымам, ԥхынҷкәын азгьы рымазаауам
Апарламент аԥхьа «Аҩныҟа Европаҟа» акциа мҩаҧысуеит