Адырга: Сaaкaшвили

Иракли  Кобахидзе - Саакашвили зыҧшра ҟамҵакәа амлашьра даҟәыҵыр илшоит
Аҳақьым Гиорги Григолиа - Саакашвили иҭагылазаашьа цәгьоуп ҳәа сызҳәом, ара арҭ амшқәа рзы ицәгьахар ҟалоит
Николоз Самхараӡе  - Ҳзакәанқәа ҳаҭыр рықәзымҵо, закәандарала ҳҳәаа иахысыз ауаҩҧсы дполитбаандаҩуп ҳәа зҳәо ауаҩы Қырҭтәыла аҩызас дзыҟалом
Апенитенциатә маҵзура Саакашвили аӡбарҭахь ииагара иазку аҳәамҭа аланарҵәеит
Шьалуа  Папуашвили -  Анна Фотыга 2 азыӡбак змоу Саакашвили инапы зырҕәҕәаз дреиуп, сара уи сзеилкаауам
Карл Харцель – Сгәы ишаанаго ала, Саакашвили идҳәалоу авидео  аларҵәара иахәҭам, уи аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара иацхраауам
Карл Харцель – Саакашвили идҳәаланы имҩаҧысуа ахҭысқәа ҳаргәамҵуеит
Карл Ҳарцель - Даара икылкааны ҳацклаԥшуеит Михеил Саакашвили иус, иашьашәалоу аӡбаратә процесс мҩаԥгатәуп, аӡбара иаахтны ииашаны мҩаԥгахароуп
Апенитенциатә маҵзура 12-тәи абахҭа аҟынтә Михеил Саакашвили идәылҵра зныԥшуа акадрқәа аланарҵәеит
Гиули Аласаниа – Ишубарҭоу ала, Саакашвили акәылӡытә машьынала абахҭа дҭыганы дыргеит, нас, агежьҧрыга дақәыртәаны џьара дыргеит, дахьыргаз сыздырӡом
Хаҭиа  Деканоиӡе  - Аультиматум аҿҳәара иахьа инҵәоит,  Саакашвили атәылауаҩратә медицинатә центр ашҟа диарымгар, уаҵәы Ахақәиҭра ашҭаҿ ҳаизоит
Апенитенциатә маҵзура Михеил Саакашвили афатә идикылоит ҳәа авидеокадрқәа аланарҵәеит
Елене Хоштариа лҳәамҭала, Қырҭтәыла апарламент ахыбраҿы амлашьра далагоит
Иракли Кобахиӡе - Иҳамоу адыррақәа рыла, идгылаҩцәа аемоциақәак рызцәырҵыр азы, Саакашвили иахьа игәабзиара цәгьахазшәа асимулиациа ҟаиҵоит
Иракли Ӷарибашвили - Абаандаҩы Саакашвили апривилегиақәа ахаан иоуам, уи фышықәса абахҭа дҭакызаауеит
Рати Брегаӡе - Саакашвили ахәышәтәырҭа ишьҭаҵара иҭаххар, уи апенитенциатә маҵзура иаҵанакуа 18-тәи ахәышәтәырҭахь дииаргоит
Иракли  Кобахиӡе  - Саакашвили фышықәса еиҵамкәа абахҭа дҭакызаауеит, атәыла арҭынчразы зда ҧсыхәа иҟам  ҭагылазаашьоуп  «Амилаҭтә ҵысра» аҵыхәаҧҵәара
Дмитри Саӡаглишвили - Анапхгара Саакашвили хазхаҭалатәи аклиникахь иагара мап ацәыркыр, уи абахҭатә хәышәтәырҭахь диаргар ҟалоит
Каха Калаӡе  - Аиаша шәасҳәап, сара аӡәы ибаандаҩтәра ма иҭакра сеигәырҕьом, аха, Саакашвили ирежим аангьы аконкреттә ҭаацәарақәа изықәшәаз арыцҳара сеигәырҕьомызт
Келли Дегнан – Америка ацҳаражәҳәарҭеи Вашингтони Саакашвили идҳәалоу аҭагылазаашьа хшыҩзышьҭрала иацклаҧшуеит