Адырга: Левaн Хaбеишвили

Леван Хабеишвили – Аекономикатә мышхәыбзазара ҳтәылауаа рзы зегьы реиҳа зҵакы дуу зҵаароуп,  урҭ ахәԥса иацәымшәакәа адәқьан иҩналар ауп
Леван Хабеишвили – Зқьҩыла ҳтәылауаа Саакашвили ихақәиҭтәра анапаҵаҩразы агәаран иқәгылоуп,  Саломе Зурабишвили  аӡбара лыдылкылароуп  
Леван Хабеишвили –  Михаил Саакашвили 2024 шықәсатәи алхрақәа раанӡа доурыжьҭроуп, уи аҵакы ду амоуп ииашоу алхрақәа рымҩаҧгаразы, Саломе Зурабишвили уи аиқәыршәара лылшоит
Леван Хабеишвили   Вашингтон аконгрессмен  Крин Шоу диҧылеит
 "Амилаҭтә ҵысра" аинформациа инақәыршәаны, Леван Хабеишвили Маик Пенси Кевин Крамери дырҧылеит
"Амилаҭтә ҵысра" аҟынтә ишаарыцҳаз, Леван Хабеишвили визитла ЕАШ-ҟа ддәықәлеит
Леван Хабеишвили - Ника Мелиа уажәшьҭа  «Амилаҭтә ҵысра» дахаҭарнакым, иара апартиа далам
Леван Хабеишвили - Саломе Зурабишвили лимпичмент иазку аурыс хәмаррақәа ҳҽалаҳрхәуам
Леван Хабеишвили иҭак Ника Мелиа изы
Леван Хабеишвили -  Каспи, атәанчуаа ҳахьырҧылоз аҩны иакәшеит
Леван Хабеишвили - «Амилаҭтә ҵысраҿы» аиҭакра дуқәа ҟалоит, арҕәҕәарагьы, аидҵарагьы ахырхарҭала, иҟало аабап
Леван Хабеишвили иҳәамҭала,  «Амилаҭтә ҵысра» аҧхьагыларала аполитикатә аидҵара ду еиҿкаахоит
«Амилаҭтә ҵысра» ахантәаҩы  Леван Хабеишвили  4 аҳәарак иқәиргылеит  
Леван Хабеишвили - Қарҭ Саакашвили ихақәиҭратә штаб ааҳартуеит
Леван Хабеишвили Амилаҭтә ҵысра аизараду аҿы апартиа ахантәаҩыс дшьақәдырҕәҕәеит
Леван Хабеишвили – Ахада Саакашвили игәабзира аҭагылазаашьа иазку адокументқәа рҧаршеира зҽазызкыз  ауааҧсыра зегьы рнапқәа ҧаҳҵәоит
Леван Хабеишвили – Ари аиааира алхрақәа ирылахәыз ауааҧсыра зегьы иртәуп
Гиули Аласаниа - Михеил Саакашвили ипозициа абри ауп: Ника Мелиа апату иқәиҵоит, уи дфырхаҵоуп ҳәа иԥхьаӡоит, аха иахьа Леван Хабеишвили идиныҳәалоит
Леван Хабеишвили – Саломе Зурабишвили иҟалҵаз аҳәамҭа уахәаҧшыр, лара аҳәынҭқарразы зҵакы дуу аӡбара лыдылкылар лылшоит ҳәа угәы иаанагар ауеит
Леван Хабеишвили иҳәамҭала, афракциа  "Иаку амилаҭтә ҵысра" алахәылацәа  акомитетқәа рхантәаҩцәеи рхаҭыҧуааи рҭыҧқәа мап рцәыркуеит