Адырга: Китаи

Китаитәи ареспублика Қырҭтәыла атәылауаа рзы авизадатә режим шьақәнаргылеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" аделегациа Китаи авизит ихыркәнашеит
«Ақырҭуа гәахәтәы» аделегациа Китаи аиҧыларақәа нанагӡоит
Иракли Кобахиӡе - Китаи аҟны аусеицура еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла аҵак ду амоуп
Иракли Чиқовани - Ҳтәылақәа астратегиатә партниорра иазкны аҳамҭақәа ҟарҵахьеит, ари иазыԥхьагәаҭаны Китаи авизит ҩганкаатәи еизыҟазаашьақәа рырҿиара аус азы аҵак ду амоуп
Таиван ихадароу апрезиденттәи апарламенттәи алхрақәа рзы аҽазыҟаҵара иаҿуп
Китаи иҟалаз адгьылҵысраан 116-ҩык ҭахеит
Қырҭтәыла апарламент аделегациа алахәылацәа Пекин, Китаи Аҵара аминистр ихаҭыԥуаҩ иԥылеит
Китаи ацҳаражәҳәаҩ – Астратегиатә партниор аҳасабала, Китаи, Қырҭтәыла асоциал- економикатә азҳара ацхраара иазҿлымҳауп
Ахада ладминистрациа - Ахада радминистрациа аиҳабы Китаи ацҳаражәҳәаҩ иалҳәеит Саломе Зурабишви, Қырҭтәылеи Китаи реизыҟазаашьақәа ма Китаи ахада рыӡбахә лыҳәмит
Аиҳабыра радминистрациа - Аҧыза-министр Қырҭтәыла ахада иҟалҵаз аҳәамҭаз агәынгара ааирԥшын, аҳәамҭа Китаи Қырттәылеи реизыҟазаашьақәа арнырра шалымшо иазгәеиҭеит
Иракли Ӷарибашвили Китаи Жәлартә республика ацҳаражәҳәаҩ диԥылеит
Си Ӡинпин - ЕАШ-и Китаи еизыҟазаашьақәа ииашоу рымҩа алхра ирылшо ирылымшо адунеи азы ари ихадарахоит
Илиа Дарчиашвили - Қырҭтәылеи Китаи рстратегиатә партниорразы аиқәшаҳаҭра абжьаҵара иазкны еицыҟаҵоу аҳәамҭа адкылраан, аиҳабыра ашьаҿақәа аконституциа иашьашәалан
Ентони Блинкен Китаи вице-ахада диԥылеит
Леван Давиҭашвили – Ҳара хықәкыс иҳамоуп Китаи еиуеиҧшым ақалақьқәа рахь есымша жәаба раҟара ареисқәа рымҩаҧгара
Китаитәи жәлартә республикеи Қырҭтәылеи астратегиатә партниорра алагара иазкны еицыҟарҵаз аҳәамҭа 
Китаитәи апровинциа Сычуани Аҷарати автономтә республикеи аиҩызареи аусеицуреи иазку амеморанум рыбжьарҵеит
Иракли Ӷарибашвили Пекин дыҟоуп
Иракли Ӷарибашвили - Згәдура дула аасыцҳауеит Қырҭтәылеи Китаи рстратегиатә партниорра аҟынӡа реизыҟазаашьақәа рыҳаракра атәы