Адырга: Азербaиџьaн

Аофициалтә дыррақәа рыла, цәыббра 19-20 рзы Ҟарабах иҟалаз аиҿагылараан Азербаиџьан ацәыӡит  192ҩык арратә маҵзуҩцәа
Азербаиџьан акарантинтә режим ҷыда аҿҳәара ацырҵеит – атәыла адгьылтә аҳәаақәа аркызаауеит  2024 шықәса ажьырныҳәа 2-нӡа
The Telegraph – Шәамахьтәыла аҳәааҿы азербаиџьантәи ар амобилизациа мҩаҧысуеит
Реџьеп Таип Ердоӷан визитла Азербаиџьан дыҟоуп
Азербаиџьани Шәамахьтәылеи Молдова имҩаҧысраны иҟоу европатәи асаммит аҳәаақәа ирҭагӡаны аҭынчратә еиқәшаҳаҭра рыбжьарҵар ҟалап
Ильҳам Алиев - Азербаиџьани Шәамахьтәылеи реизыҟазаашьақәа рҭыԥқәҵаразы ашьаҭа бзиа иҟоуп
Ильҳам Алиев иҳәамҭала, Азербаиџьани Шәамахьтәылеи хымҧада аҭынчратә еиқәшаҳаҭра рыбжьарҵароуп
Шьалуа Папуашвили, Геидар Алиев 100 шықәсатәи иубилеи инамаданы, Азербаиџьан Амилаҭтә Ассамблеиаҿ дықәгылеит
Шарль Мишель  Азербаиџьани Шәамахьтәылеи рлидерцәа реиҧылара иазку аинформациа алаирҵәеит
Шәамахьтәылеи Азербаиџьани аҳәааҿ ахысра иазкны адырра ҟарҵеит
Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рдәныҟатәи аусқәа рминистрцәа лаҵара  19 рзы Москва еиҧылоит
Қырҭтәылеи Азербаиџьани реиҳабырақәа атәылахьчара ахырхарҭаҿ аусеицура иазку аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит
Ильҳам Алиев – Қырҭтәылеи Азербаиџьани зеиҧшҟамлац ала зҵакы дуу ароль нарыгӡоит Европа аенергетикатә шәарҭадара аиқәыршәараҿы
Азербаиџьан аҟны Иракли Ӷарибашвили ивизит иалагеит
Иракли Ӷарибашвили визитла Азербаиџьан ддәықәлеит
Бџьарла ақәлараан  Азербаиџьан адепутат  Фазиль Мусҭафа ахәрақәа иоуит
Азербаиџьан адгьылҵысра ҟалеит
Тоиво Клаар – Аахыҵ Кавказ ах-тәылак аус еицыруроуп,  уи аҵакы ду амоуп,  ари апроцессаҿ Қырҭтәыла ароль ҷыда нанагӡоит,  уи Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рыбжьара ацҳа еиҧшуп
Азербаиџьан адгьылҵысра ҟалеит
Илҳам  Алиев - Бақәа-Қарҭ-Џьеиҳан амҩангагала аекспорт азҳауеит, атерминал Бақәа-Суҧса ҳхы иаҳархәар ҳҭахуп