Адырга: Азербaиџьaн

Саломе Зурабишвили  Азербаиџьан аиҧыларақәа мҩаҧылгеит
Шьалуа Папуашвили Азербаиџьан ахьыԥшымра амш адиныҳәалеит
Азербаиџьан Шәамахьтәыла ахаранаҵеит аҳәаа иаҧну аҵакырадгьыл аҿы арбџьармчқәа рпозициақәа реихсра, Ереван ари ахарадҵара мап ацәыркит
Илиа Дарчиашвили аофициалтә визитла Азербаиџьанҟа ддәықәлоит
Азербаиџьан Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Дума адепутат Михаил Делиагин изы жәларбжьаратәи аҧшаара аарыцҳаит
АИХ адыррақәа рыла, азербаиџьантәи аган Шәамахьтәыла иарҭеит  2021 шықәсазы иаанкылаз 8ҩык аруаа.
Никол Ԥашиниан - Шәамахьтәыла Азербаиџьан аҟны аҭынчратә аиқәшаҳаҭра абжьаҵара азыхиоуп
Евроеидгыла абжьацәажәара ала,  азербаиџьантәи аган Шәамахьтәыла иаздырхынҳәит 10ҩык арратә маҵзуҩцәа
Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура итәыз аҵәиԥрыга каҳаит, иҭахеит 14-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 763 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 124 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 27-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 178 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 31-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 477 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Шәамахьтәылатәи АИХ - Урыстәылеи Азербаиџьани, Шәамахьтәылеи рлидерцәа абҵара алагамҭазы еиԥылоит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 005 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 681 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 12-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 448 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 11-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1277 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 15-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 017 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 16-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 013 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 14-ҩык иԥсит