Адырга: aпaрлaмент

Қырҭтәыла апарламент - Апровокациқәа раԥыҟәҟәааразы, хәажәкыра 1 инаркны апарламент ахыбрахь анашьҭра арежим ҷыда алагалоуп
Апарламент аҿы абиуро аилатәараҿ адепутатцәа Украинатәи аибашьра иалаӡыз минуҭктәи ҿымҭрала иргәаладыршәеит
Ацентртә алхратә комиссиа хантәаҩыс Гиорги Каландаришвили далхуп
Каха Куҷавеи, Бадри Џьаԥариӡеи, Шьалуа Наҭелашвилии Елене Хоштариеи рдепутаттә зинмчы аанкылоуп
Рашәара 5-6 рзы иҟалаз ахҭысқәа ҭызҵаауа аамҭалатәи акомиссиа аԥҵаразы жәабран 14 рзы абиуро еилатәара ақәҵара апроект адыргалоит
Апарламент аҿы Бадри Џьаԥариӡеи, Елене Хоштариеи, Шьалуа Наҭлашвилии рдепутаттә зинмчы аанкылара аӡбара  жәабран 15 азы, апленартә аилатәараҿ рыдыркылоит
Иракли Кобахиӡе  - «Амилаҭтә ҵысра» ахаҭарнакцәа рзы Саакашвили дагьтәылоуп, дагьҳәынҭқарроуп, дагьҧсадгьылуп
Қырҭтәыла апарламент ааԥынтәи асессиа иахьа иаартхоит
"Амилаҭтә ҵысра" апарламенттә боикот аҟәыҵуеит
Қырҭтәыла апарламент ааԥынтәи асессиа жәабран 1 азы аартхоит
Хаҭуна Самниӡе  - Украина адгыларатә резолиуциа ахадаратә зҵарақәа рзы ҳаиқәшаҳаҭхеит
Апарламент ҭагалантәи асессиа хыркәшахоит ҧхынҷкәын  17 рзы
 Ҧхынҷкәын 9-10 рзы апарламент аҿы аекономикеи аиустициеи аминистрцәа ирзыӡрҩуеит 
Апарламент аҿы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩцәа ралхра апроцесс еиҭалагоит
Апарламент ашарҭадаратә ҭагылазаашьақәа  рырҕәҕәара  иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит
Апарламент абиуро адгылоуп 2022 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет ирҽеиу авариант
Зураб Џьаҧариӡе аофициалла апарламент дадҵаалт идепутаттә зинмчы аанкылара аҳәарала
Мамука Хазараӡе Қырҭтәыла апарламент далҵуеит
Уаҵәы апарламент  Ника Мелиа идепутаттә зинмчы аанкыларазы аӡбара аднакылоит
Уаҵәы апарламент апленартә аилатәара мҩаҧысуеит