Апарламент аҿы аҿагылара ҟалеит [авидео]

Апленартә еилатәара ахьымҩаԥысуа Апарламент аҿы аиҳареи аоппозициааи рыбжьара аҿагылара ҟалеит.

Адепутатцәа аполитикатә ҳәамҭақәа ҟарҵон.

Аимак аиҿагылара ахылҵит.