Адырга: Ҭинaҭин Берӡенишвили

Ҭинаҭин Берӡенишвили - Қырҭтәыла адысныҳәалоит ари амш, Қырҭтәылаҿ раҧхьаӡа акәны, "Евробаскет" мҩаҧысуеит, Актәи аканалгьы раԥхьаӡа акәны ари ауснагӡатә ду аексклиузивтә партниоруп
Молдова ауаажәларратә дырраҭара Қырҭтәыла Актәи аканал аҟынтә ахыбра ҿыц апроект ҳамҭас аиуит
Ҭинаҭин Берӡенишвили Катар ацҳаражәҳәаҩ диԥылеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили - Ауаажәларратә дырраҭара аефир аҿы ахәаԥшцәа аспорт ахкырацәара рыдаҳгалар ҳҭахуп #1TVSPORT
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Иахьа Баҭым имҩаҧысуа ауснагӡатә -  асезон аихшьаалеи   ҳаҧхьаҟатәи ателеефир  азаалаҳәареи ауп
Ҭинаҭин Берӡенишвили - Актәи аканал ақырҭуа кино аҿиара иадгылоит
Қырҭтәыла Актәи аканал аҳәамҭа
Аџьар Ҟаҧшь, Украина адгыларазы Қырҭтәыла Ауаажәларратә дырраҭара аҭабуратә аҳаҭыршәҟәы анаҭеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили Европа адырраҭарақәа реидгылара ассамблеиа хадаҿы апанелтә дискуссиа мҩаԥылгеит
Украина Ауаажәларратә дырраҭара анапхгаҩы Николаи Чернотицки Ҭинаҭин Берӡенишвили Қырҭтәыла Ахьыҧшымра амш лыдиныҳәалеит  -  Ҳанеицу  ҳаҕәҕәоуп, ҳаидгылоуп, аиааира еицаагоит
Ҭинаҭин Берӡенишвили – Ауаажәларратә дырраҭара афинанстә аудит аихшьаалаҿы азгәаҭарақәа иҟам, уи ҳаиҿкааразы  аихьӡара дууп ҳәа исыҧхьаӡоит
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Ааҧынразы ахәаҧшцәа еиуеиҧшым апрограммақәа рыдаагалоит
Актәи аканал агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили  Шәамахьтәыла аделегациа дырҧылеит
Европа адырраҭарақәа реидгыла есышықәсатәи аинформациатә аҳасабырба Ҭинаҭин Берӡенишвили линтервиу ианылеит
Қырҭтәыла Актәи аканал адиректор хада алидерцәа рсаммит далахәуп
Актәи аканал аҿы зылшарақәа ԥку ахаҿқәа рыдгылара апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны атренинг мҩаԥысуеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Аҵаратә курс иахысуа Қырҭтәыла Актәи аканал авидеоҭыхыҩцәа  Аҵара аминистрра алицензиатә сертификат роуеит
Ҭинаҭин Берӡенишвили - Иацы иҟалаз уаҳа ишыҟамло, ишҭырҵаауа, ахымҩаԥгьашьа цәгьа аҿырԥштәыс ишыҟало агәра сгоит
Актәи аканал асезон ҿыц
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Цәыббразы Актәи аканал ахәаҧшцәа  иҳаракӡоу астандартқәа рыла абжьы зху  Walt Disney аалыҵ рбоит