Заанаҵтәи аинформациала, Никол Ԥашиниан ипартиа апарламент аҿы 71 амандатқәа аиуеит
Заанаҵтәи аинформациала, Никол Ԥашиниан ипартиа апарламент аҿы 71 амандатқәа аиуеит

Шәамахьтәыла апарламент ҿыц иалалоит 107-ҩык адепутатцәа. Шәамахьтәылатәи ареспубликаҿ имҩаԥгаз изаамҭаным апарламенттә алхрақәа рҿы уажәазы иҟоу адыррақәа рыла, азакәанԥҵаратә еиҿкаара иалалоит хмчык.

71 амандатқәа роуеит Никол Ԥашиниан ипартиа “Атәылауаҩратә еиқәшаҳа́ҭра”, аблок “Шәамахьтәыла” – 29 амандатқәа, аблок “Апату сымоуп”  – 7 мандатк.

2021 шықәса мшаԥымзазы азакәан иалалаз аԥсахрақәа рыла, апарламент алахәылацәа апропорциатә метод мацарала иалырхуеит.