Уаҵәы апарламент апленартә аилатәара мҩаҧысуеит
Уаҵәы апарламент апленартә аилатәара мҩаҧысуеит

Уаҵәы шьыжьымҭан, асааҭ  11:00 рзы абиуро аилатәара мҩаҧысраны иҟоуп, уи анеҩс, асааҭ  12:00 рзы апленартә аилатәара иалагоит.

Арегламент инақәыршәаны, аҩашазы аполитикатә дебатқәа мҩаҧысуеит, анеҩс, азҵаарақәа ирыхәаҧшуеит.

Цәыббра 7 рзы апарламент ҭагалантәи асессиа аадыртит, аха, алхрақәа рымшала апленартә аилатәарақәа мҩаҧысуамызт.

Акомментари аҟаҵара