Апарламент аҿы Аиуристтә зҵаарақәа ркомитет аҿы аидыслара ҟалеит
Апарламент аҿы Аиуристтә зҵаарақәа ркомитет аҿы аидыслара ҟалеит

Апарламент аҿы “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәанпроект актәи аԥхьара ахьымҩаԥысуа Аиуристтә зҵаарақәа ркомитет аҿы аидыслара ҟалеит.

Азҵааразы ажәахәҟаҵаҩ Мамука Мдинараӡе данықәгылоз, адепутат Алеко Елисашвили уи диԥҟеит.

Аҭагылазаашьа аҭышәынтәалара иахылаԥшуеит иашьашәалоу амаҵзура хаҭарнакцәа.