Томас Ҳакер - Қарҭтәи аиԥыларақәа рҿы 12 рекомендациа ҳрыхцәажәоит
Томас Ҳакер - Қарҭтәи аиԥыларақәа рҿы 12 рекомендациа ҳрыхцәажәоит

Германтәылатәи Бундестаг евроеидгыла азҵаарақәа рзы акомитет аделегациа алахәыла Томас Ҳакер иҟаиҵаз аҳәамҭала,  қарҭтәи аиԥыларақәа рҿы 12 рекомендациеи, ари ахырхарҭала иҟоу апрогресси ирыхцәажәоит.

„Германтәылатәи Бундестаг евроеидгыла азҵаарақәа рзы акомитет аделегациа Қарҭ ҳаҭааит. Аиԥыларақәа рҿы 12 рекомендациа ҳрыхцәажәоит, ари ахырхарҭала иҟоу апрогресс абара ҳҭахуп. Атәыла европатәи ауаажәларра алалар азы шәҳацхраар ҳҭахуп. Аӡбара Бриуссель аҿы ирыдыркылоит, шәтәыла ҳа́ҭааит апроцесс шымҩаԥысуа гәаҳҭар азы. Апарламенти акомитетқәеи рхантәаҩцәа ҳарԥылоит, иара убас ҳколлегацәа апарламент аҿы”, -иҳәеит Томс Ҳакер.