Шанаи Брук лышьразы ахара зду ауаҩҧсы заанаҵтәи аҭакра иқәырҵеит
Шанаи Брук лышьразы ахара зду ауаҩҧсы заанаҵтәи аҭакра иқәырҵеит

 

Австралиа атәылауаҩ Шанаи Брук лышьразы ахара зду ауаҩҧсы заанаҵтәи аҭакра иқәырҵеит.

Азыӡба рылеиҳәеит Қарҭ ақалақьтә аӡбара аӡбаҩ Арсен Калатозишвили.

Австралиа атәылауаҩ Шанаи Брук ҧхынгәы  30 рзы дыбжьаӡит.  Ҧхынгәы 31 рзы аҧҳәыс дыҧсны дырбеит Қарҭ иҟоу Мҭаҵминда апарк аҿы.

Ари афакт иадҳәаланы даанкылоуп Қырҭтәыла атәылауаҩ Рафаель Мурсакулов.

Иара хықәкыла ауаҩшьразы ахада идуп.