Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит, аӡә даанкылоуп
Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит, аӡә даанкылоуп

Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит.

Қырҭтәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҟынтә ишаарыцҳаз ала, анаркотикқәа рыҭиразы аӡәы даанкылоуп.

Аҭыҧаҿы аполициатә уснагӡатәқәа мҩаҧысуеит.