Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит, аӡә даанкылоуп
Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит, аӡә даанкылоуп

Ҧониҷала аоперациа ҷыда мҩаҧысуеит.

Қырҭтәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҟынтә ишаарыцҳаз ала, анаркотикқәа рыҭиразы аӡәы даанкылоуп.

Аҭыҧаҿы аполициатә уснагӡатәқәа мҩаҧысуеит.

 

Акомментари аҟаҵара