Ника Мелиа апартиа ашьаҭаркранӡа алхратә номер цәыригеит
Ника Мелиа апартиа ашьаҭаркранӡа алхратә номер цәыригеит

Ника Мелиа апартиа ашьаҭаркранӡа алхратә номер цәыригеит. Мелиа асоциалтә каҭаҿы ишааицҳаз, игәыԥ алхрақәа рҿы 4 аномер алнахит.

„2024 шықәсатәи алхрақәа ажәлар ринтересқәа ирызԥхьагәаҭаны – аԥсахрақәа ирхылҵуеит. Ҳаззегьа ԥхьаҟа ашьаҿа ду ҟаҳҵоит. Ари ашьаҿа ахатә символ амазаауеит – аномер 4.

Ари ацифра ақәԥареи аиааиреи, ақәҿиареи апрогресси рсимволхоит”, – иҩит Ника Мелиа.

Алхратә номер 4 “Аҳәынҭқара ажәлар рзы” атәып, уи ишьаҭаиркит Паата Бурҷулаӡе, апартиа ахантәаҩы Ника Маҷутаӡе иоуп..