Мшаҧытәи Анцәа имаҵзура Самеба аныхабааҿы  (афото)
Мшаҧытәи Анцәа имаҵзура Самеба аныхабааҿы  (афото)

Ақырҭуа аиашахаҵаратә уахәама Мшаҧы аныҳәа ду азгәанаҭоит.

Самеба аныхабааҿы  Мшаҧытәи Анцәа имаҵзура мҩаҧган.  Аныхабаа аҭааҩцәа Қырҭтәыла Апатраиарх Илиа 2-тәи  мшаҧытәи ибжьагажәа ирзаҧхьеит.

Аныхабаашҟа инаган  ачартертә реисла Иерусалимынтә иаагаз амца цқьа.

Алитургиаан аныхабааҿ иҟан Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии, аиҳабыра алахәылацәеи,  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡеи, Қарҭ ахада Каха Калаӡеи.