Ентони Блинкен Илҳам Алиеви Никол Ҧашиниани 2 тәылак рыбжьара аҭынчратә аиқәшаҳаҭра адкылара  алшара иазкны драцәажәеит
Ентони Блинкен Илҳам Алиеви Никол Ҧашиниани 2 тәылак рыбжьара аҭынчратә аиқәшаҳаҭра адкылара  алшара иазкны драцәажәеит

Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Азербаиџьан ахадеи Шәамахьтәыла аҧыза-министри 2 тәылак рыбжьара аҭынчратә аиқәшаҳаҭра адкылара алшара иазкны драцәажәеит.

Аҳәынҭқарратә департамент апресс-маҵзура адыррала, Ентони Блинкен Илҳам Алиеви Никол Ҧашиниани  ҭелла драцәажәеит.

Ҧашиниан даниацәажәоз, Америка аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ ишьақәирҕәҕәеит иара Шәамахьтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаара дшадгыло. Апресс-релиз ишану ала,  Илҳам Алиев даниацәажәоз, аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ  «иазхеиҵеит акыраамҭа инагӡахаз абри аимак азербаиџьанцәагьы ашәамахьцәагьы агәаҟра ду ишҭанаргылаз, иара иаҵшьны иазгәеиҭеит аҭынчра арегион иқәынхо ауааҧсыра зегьы хырҳагара шырзаанаго».

Иара убас, апресс-релиз ишану ала,  Алиев даниацәажәоз, Блинкен  «Азербаиџьани Америкеи реизыҟазаашьақәа рҿы уажәааны ицәырҵыз апроблематә зҵаарақәа дырзааҭгылан, иаҵшьны иазгәеиҭеит аусеицура арҕәҕәаразы алшарақәа шыҟоу, ҷыдала, аҭынчратә процесс аҿы».

Уаанӡа, Азербаиџьан ахада ибжьагаҩ  Хикмет Гаџьиев ишиҳәаз ала, Еревани Бақәеи рыбжьара аиҿцәажәарақәа хыркәшахар ҟалап Евроеидгылеи Америкеи рыбжьацәажәарада.