ЕАШ ацҳаражәҳәара - Азакәнхьчаратә органқәа рыдгыларазы иҭабуп раҳҳәоит
ЕАШ ацҳаражәҳәара - Азакәнхьчаратә органқәа рыдгыларазы иҭабуп раҳҳәоит

Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, иахьа ЕАШ ацҳаражәҳәара аҵакыраҿ асапиорцәа аусура иаҿын.

Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәара аҟынтә ишаарыцҳаз, азакәнхьчаратә органқәа рыдгыларазы иҭабуп рҳәоит.

„ЕАШ ацҳаражәҳәара ахьӡала Қырҭтәыла азакәнхьчаратә органқәа иҭабуп ҳәа раҳҳәоит иахьа ЕАШ ацҳаражәҳәара аҵакыраҿ аҭыԥ змаз ахҭыс ақәҿыҭра лас азы”, – иануп ацҳаражәҳәара аҳәамҭа аҿы