Бениамин Неҭаниаҳу ЕАШ аконгресс асессиаҿ дықәгылоит
Бениамин Неҭаниаҳу ЕАШ аконгресс асессиаҿ дықәгылоит

Израиль аԥыза-министр Бениамин Неҭаниаҳу ЕАШ аконгресс асессиаҿ дықәгылоит, – ааицҳаит ЕАШ ахаҭарнакцәа рпалата аспикер Маик Џьонсон.

“Израиль аԥыза-министр Бениамин Неҭаниаҳу Капитоли имҩаԥысуа аконгресс асессиаҿ дықәгылоит. Ари ала Израиль адгылара ӷәӷәа азааҳарԥшуеит”, – иҳәеит Џьонсон.

Авизит арыцхә макьана идырым, аха Неҭаниаҳу ааԥхьара арҭ амшқәа рзы изырышьҭуеит.