Баҭым Украина адгыларатә акциа мҩаҧысуеит
Баҭым Украина адгыларатә акциа мҩаҧысуеит

Баҭым Украина адгыларатә акциа мҩаҧысуеит. Аҷара инхо Украина атәылауаа ирывагыланы, Урыстәыла атәылауаагьы акциа рхы аладырхәит.

Иара убас,  амитинг аҿы иҟан аполитикатә партиақәа рхаҭарнакцәагьы.

«Сара аибашьра сҭахым, абас инагӡахар, Урыстәыла атәылауаа џьаргьы ҳнарышьҭуам. Украина имҩаҧысуа ахҭысқәа срықәыӡбоит», — иҳәеит Урыстәыла атәылауаҩ Қырҭтәыла Актәи аканал аинтервиу анеиҭоз.