Аруаа Арчил Татунашвили ҳаҭырла дыргәаладыршәеит
Аруаа Арчил Татунашвили ҳаҭырла дыргәаладыршәеит

Арчил Татунашвили иҧсрашьҭахь хышықәса ҵит.  Қырҭтәыла арбџьармчқәа рҧыза ихаҭыҧуаҩ, Аштаб хада аиҳабы, аинрал Джонни Татунашвилии аруааи Арчил Татунашвили ҳаҭырла дыргәаладыршәеит. Аруаа Мухатгверди иҟоу анышәанҭрашҟа инеины, Арчил Татунашвили иҭаацәара даҽазнык ирыдашшылеит.

Хышықәса раҧхьа, жәабран 22 рзы, Ахалгори, ампыҵахалатә режим ахаҭарнакцәа закәандарала Арчил Татунашвилии, Леван Куташвилии, Иосеб Павлиашвилии ааныркылеит. Жәабран 23 рзы Арчил Татунашвили дыршьит.  Асержант еиҵбы Арчил Татунашвили атәыла арбџьармчқәа дрылахәын  2007 шықәса инаркны 2011 шықәсанӡа.  Арчил Татунашвили Мухатгверди иҟоу аешьаратә нышәанҭраҿы анышә дамадоуп.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла Атәылахьчара аминистрра.