Аҧыза-министр Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд Ааигәатә Мрагылареи Ацентртә Азиеи адепартамент адиректор диҧылеит
Аҧыза-министр Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд Ааигәатә Мрагылареи Ацентртә Азиеи адепартамент адиректор диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд (IMF) Ааигәатә Мрагылареи Ацентртә Азиеи адепартамент адиректор Џьиҳад Азур диҧылеит.

Аиҧылараҿы хшыҩзышьра азун Қырҭтәылеи IMF-и русеицура. Иаҵшьны иазгәаҭан Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд ала ишьақәырҕәҕәоу апрограмма ҿыц аҵакы.  

Иара убас, аганқәа рхаҭарнакцәа, атәылаҿы аекономикатә ҭагылазаашьеи амакроекономикатә параметрқәеи ирзааҭгылеит. Ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәыла адинамика бзиа иҟоуп, ажьырныҳәа-лаҵарамзазы аекономикатә азҳара арбага  11.2%-нӡа ишьҭыҵит.    

Иракли Ҕарибашвили аиҳабыра рзы аҧыжәара змоу аконкреттә хырхарҭақәа дырзааҭгылеит. Урҭ рыгәҭа ҷыдала иалкаан аенергетикатә хьыҧшымра аҵаки, аинфраструктура арҕәҕәареи, афатәаалыҵтә шәарҭадара аиқәыршәареи, аструктуратә реформақәа рҵаки.  

Иракли Ҕарибашвили Џьиҳад Азур ҭабуп ҳәа иеиҳәеит адгылареи Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд Қырҭтәылазы имҩаҧнаго аусурақәеи рзы. 

Аиҳабыра радминистрациаҿы имҩаҧгаз аиҧылара рхы аладырхәит IMF Ааигәатә Мрагылареи Ацентртә Азиеи адепартамент адиректор ицхырааҩ Франсиско Пароди  Қырҭтәыла иҟоу IMF еснагьтәи ахаҭарнак Селим Чакири.