Апарламент ахантәаҩы Ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩи хҩык азанааҭтә алахәылацәеи ралхратә конкурс рылаиҳәеит
Апарламент ахантәаҩы Ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩи хҩык азанааҭтә алахәылацәеи ралхратә конкурс рылаиҳәеит

Апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩи хҩык азанааҭтә алахәылацәеи ралхратә конкурс рылаиҳәеит.

Апарламент ахантәаҩы асоциалтә каҭаҿы ишааицҳаз ала, аконкурс аҽалархәра зҭаху адокументқәа ралаҵара 2024 шықәса мшаԥы 9-нӡа рылшоит.

Шьалуа Папуашвили алхратә комиссиа акандидатцәа иҭабуп ҳәа раиҳәоит акомиссиа алахәызаара иахьақәшаҳаҭхаз.