Апарламент ахантәаҩы ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ дыҟан
Апарламент ахантәаҩы ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ дыҟан

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Каха Куҷавеи адепутатцәеи ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну Гугуҭианҭкари ақыҭахь инеин, аҭыԥантәи уааԥсыра ирԥылеит.

Адепутатцәа иҟарҵаз аҳәамҭала. ампыҵахаларатә цәаҳәа ауаҩытәыҩса иаҿагыланы аҭыԥ змоу ацәгьауроуп, азинтә ҳәаақәа ирышьашәалам. Ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ ишәтуа абаҳчақәа асимволтә ҵакы рымоуп – атәыла уажәы иҟоу ареалиақәа ирҿагылоит, аҭыԥантәи уааԥсыра ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну ақыҭақәа ахаан иқәҵуам.

Ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ Каха Куҷава ицын апарламент актәи вице-спикер Гиорги Вольскии, адепутатцәа Николоз Ссамхараӡеи, Мака Боҷоришвили, Иракли Бераиа, Александр Елисашвилии, аветеранцә рызҵаарақәа рзы амаҵзура аиҳабы Коба Кобалаӡеи.