Амиран Гамкрелиӡе  - Аштамм «Дельта» убас игьангьашуп, зықәра наӡоу ауааҧсыра  60 наӡына рвакцинациа азхом
Амиран Гамкрелиӡе  - Аштамм «Дельта» убас игьангьашуп, зықәра наӡоу ауааҧсыра  60 наӡына рвакцинациа азхом

Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы Амиран Гамҟрелиӡе ишиҳәаз ала,   цәыббра  16 инаркны атәылаҿы авакцинациа аҩаӡара алаҟәхара иаҿуп,  иахьазы атәылаҿы зықәра наӡоу ауааҧсыра рҟынтә алаҵақәа ҟарҵахьеит  26 наӡына мацара.

«Иахьазы зықәра наӡоу рҟынтә алаҵақәа ҟарҵахьеит  26 наӡына мацара. Ашықәс ҿыц излауа ала ҭынч ҳаҧыларц азыҳәан,  ашықәс анҵәамҭанӡа иҵегьы  60 наӡына алаҵақәа ҟарҵароуп,  аха уажәшьҭа  60 наӡынагьы азхом. Аштамм  «Дельта» убас игьангьашуп,  иаҳа ирацәаны ауааҧсыра алаҵақәа ҟарҵароуп», — иҳәеит Амиран Гамҟрелиӡе.