Аиустициа аминистрс Рати Брегаӡе далхуп
Аиустициа аминистрс Рати Брегаӡе далхуп

Қырҭтәыла Аиустициа министр ҿыцс Рати Брегаӡе далхуп. Ари атәы ааицҳаит Қырҭтәыла Аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили иахьа имҩаԥысыз Аиҳабыра реилатәара аҿы.

Аԥыза-министр иҟаиҵаз аҳәамҭала, Рати Брегаӡе зквалификациа ҳараку аиурист иоуп.

Рати Брегаӡе Аиустициа аминистр иҭыԥ Гоча Лорҭқиԥаниӡе ицынхәрас дықәдыргылеит. Гоча Лорҭқиԥаниӡе Ашьауӷа зин азы жәларбжьаратәи аӡбарҭа аӡбаҩс далырхит

Акомментари аҟаҵара