გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს ლექსს კრებულიდან „არყოფნისაკენ“- „ოდა თავისუფლებას“

ჩაწერილია  1994 წელს.