გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს ლექსს კრებულიდან „არყოფნისაკენ“ - „ვინ მოგისაჯა სულ ჩრდილი, ჩრდილი“

ჩაწერილია 1994 წელს.