Адырга: Хаҭиа Деканоиӡе

Хаҭиа Деканоиӡе  - Хара имгакәа асанкциақәа шьақәыргылахоит, сара исымоу аинформациа инақәыршәаны, "Ақырҭуа гәахәтәы" аконкреттә хаҭарнакцәеи  рҭаацәарақәа рылахәылацәеи америкатә визақәа раҧыхра иазку  адырра рырҭахьеит
Хаҭиа Деканоиӡе – Дара Аглобалтә аибашьра апартиа алахәылацәа изусҭцәоу  рызҳәом, избанзар, уи иҵакыдароуп  
Хаҭиа  Деканоиӡе  Гурама Маҷарашвили аҧаҭлыка игәыдылҵеит
Хаҭиа Деканоиӡе – Ишыздыруа ала, хара имгакәа Ника Гварамиа апартиа ҿыц ҳадигалоит,  иара ихаҭарнакцәа аинтерес зҵоу аконфигурациа иалацәажәоит
Хаҭиа  Деканоиӡе  - Аимпичмент аҵыхәанӡа инаргоит ҳәа сгәы иаанагом, избанзар, анапхгаратә гәыҧ ибзианы ирдыруеит уи азы иаҭаху  100 абжьқәа шрымам, уи авантиуроуп
Апарламенттә оппозициа ахаҭарнакцәа Британиа Ду апарламентаҿ Қырҭтәыла азҵаарақәа рзы аус зуа аинтерпартиатә апарламенттә гәыҧ ахантәаҩы иҧылеит
Роман Гоцириӡеи Хаҭиа Деканоиӡеи Қырҭтәыла иҟоу Урыстәыла атәылауаа аинвестициатәи  аҿҳәаракьаҿлатәи анхара азин рыҭара апроцесс 2024 шықәса анҵәамҭанӡа аанкылара иазку аинициативала иқәгылеит
Хаҭиа Деканоиӡе  - Зеленски Қырҭтәыла Беларус иаҿаимырҧшит, иара ашәарҭадароуп дызлацәажәоз, Қырҭтәылагьы ампыҵахалара иҟоуп ҳәа иҳәеит, НАТО  - аҭынчра ҳзаанагоит ҳәа иҳәеит
Хаҭиа Деканоиӡе – Зегьы ирдыруазароуп, ҷыдала авиаеилахәырақәа ирдыруазароуп Путин иҭахрақәа назыгӡаразы асанкциақәа рзышьақәдыргылар шыҟало
Хаҭиа Деканоиӡе - Маикл Макфол Баидени адунеи алидерцәеи дрыҳәоит Саломе Зурабишвили лахь ааҧхьара ҟарҵарц Саакашвили ашьауҕа иқәхра иадҳәаланы, ари аҳәамҭа зеиҧшҟамлац аҵакы амоуп
Хаҭиа Деканоиӡе  - Ҳәарада, ҳара атәылауаҩратә клиника аҧхьа акциақәа мҩаҧаагараны ҳаҟам, уи азы аҭакҧхықәра ҳхы иадаҳҵеит
Хаҭиа  Деканоиӡе  - Аультиматум аҿҳәара иахьа инҵәоит,  Саакашвили атәылауаҩратә медицинатә центр ашҟа диарымгар, уаҵәы Ахақәиҭра ашҭаҿ ҳаизоит
Хаҭиа  Деканоиӡе  - Сара Михаил Саакашвили сиҧылеит, игәалаҟазаара бзиоуп, хара имгакәа абахҭа дҭыҵуеит, Қырҭтәылагьы ахы иақәиҭзаауеит, ҳара хымҧада аиааира ҳгоит
Хәажәкыра 2 инаркны,  аоппозициаа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа апикет рзыҟаҵара ргәы иҭоуп
Ақырҭуа оппозициаа жәабран 25 рзы имҩаҧыргараны иҟаз акциа ихдырҧеит
Хаҭиа Деканоиӡе  - Ааҧынразы аполитикатә температура хымҧада ишьҭыҵуеит