Адырга: Шьалуа Папуашвили

Шьалуа  Папуашвили – Ахеилак атәылақәа рыхҧагьы ревропатәи перспектива азханаҵеит, Евроеидгыла алахәылацәа  атәылақәа рыхҧагьы иақәдыргәыҕит дара Евроеидгыла ишалало
Шьалуа Папуашвили Даниа апарламент ахантәаҩы диԥылеит
Шьалуа  Папуашвили -  Ҳара НАТО аҳаргь аҵаҟоуп ҳшәарҭадара агарантиақәа ахьаабо, рашәарамзазы дара Қырҭтәыла адгыларазы даҽа дыррак ҳарҭар рылшоит  
Шьалуа Папуашвили Скандинавиатәи атәылақәа рҿы ивизит иалагеит
Шьалуа Папуашвили Европарламент ахада лахь ааԥхьара ҟаиҵеит
Шьалуа Папуашвили апарламент аусура иазку есышықәсатәи аҳасабырбеи иаауа ашықәс ауснагӡатә плани рыла рашәара 8 рзы дықәгылоит
Шьалуа Папуашвили Шәамахьтәыла ахада диԥылеит
Шьалуа Папуашвили Ҭырқәтәыла апарламент аҿы иҟоу Қырҭтәыла аиҩызаратә гәыҧ алахәылацәа дырҧылет
Шьалуа Папуашвили - Евроеидгылашҟа амҩаҿ Қырҭтәыла аҭак заҵәык аиуроуп - аиеи
Шьалуа Папуашвили ЕАР аҳәса реиҿкаара анагӡаратә директор лхаҭыԥуаҩ дылԥылеит
Шьалуа Папуашвили Болнистәи амуниципалитет ауааҧсыра дырҧылеит
Шьалуа  Папуашвили -  Ҳара даҽазнык иҳаҳаит изакәызаалак шьаҭак зҵам украинатәи аҧшыхәра аҳәамҭа, уи ҳтәылақәа реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа ирҧырхагоуп
Шьалуа Папуашвили - Евроинтеграциа амҩаҿ ҳара ҳзы Чехиа аԥышәеи адгылареи аҵак ҷыда рымоуп
Шьалуа Папуашвилии адепутатцәеи Қырҭтәыла иҟоу Украина атәылацаа иаауа Мшаԥы аныҳәа ду рыдырныҳәалеит
Шьалуа Папуашвили - Киев сахьыҟоу сара сзы ипату дууп
Шьалуа Папуашвили - Киев апарламенарцәеи сареи ҳаҭааит, Украина Қырҭтәыла ашьҭымҭа ааҳгеит - Қырҭтәыла Украина иадгылоит
Шьалуа Папуашвили анапхгара ззиуа апарламенттә делегациа Киев иҟоуп
Шьалуа Папуашвили - Аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны Украина авизит ҳахцәажәеит, ҳгәы шаанаго ала, аделегациа аполитикатә гәыԥ аҟынтә хаҭарнакык далазароуп
Шьалуа Папуашвили - Украинатәи сколлега иҟны аимадара сыман, Украина авизит сшазыхиоу изышьақәсырӷәӷәеит
Украина Рада ахантәаҩы ишааицҳаз, Қырҭтәыла апарламенттә делегациа авизит иадҳәаланы уаҵәы Шьалуа Папуашвили ҭелла диацәажәоит