Адырга: Михaил Сaрџьвелaӡе

Михаил Сарџьвелаӡе Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара ақырҭуа фонд анапхгаҩы  Сильвиу Доменте диҧылеит
Михаил Сарџьвелаӡе уажәааны импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ иаадыртыз амбулаториа ҿыц ибеит
Михаил Сарџьвелаӡе  – Сара хықәкык ауп исымоу  – акьыба ачымазара змоу апациент цыҧхьаӡа изы аҽыхәыштәра апроцесс хьаада имҩаҧысуазар сҭахуп
Михаил Сарџьвелаӡе  - Саакашвили азыӡба ихигоит, аӡәгьы азин имам ақырҭуа аӡбарҭа аҳаҭыр аларҟәразы
Михаил Сарџьвелаӡе  - Евроинтеграциа аплан амбициатә ҟазшьа амоуп, апрогресс лабҿаба иубарҭазаарц азыҳәан алшарақәа зегьы ҳхы иаҳархәоит
Михаил Сарџьвелаӡе  - Ҧарцхалаӡе ихьанҭаӡоу ахарадҵара изықәыргылоуп, хымҧада ашаҳаҭгақәа цәыргатәуп
Михаил Сарџьвелаӡе  - Қырҭтәыла аҵакырадгьылтә акзаара апринцип иамарам иарбанызаалак аҳәамҭа иааҧҵәаны ҳақәыӡбоит, уи закәандароуп
Михаил Сарџьвелаӡе  - Михаил Саакашвили алхраҧхьатәи акампаниа изымҩаҧгом,   ақырҭуа политикаҿ аҭыҧ изаанымхеит
Михаил Сарџьвелаӡе  -  Қырҭтәыла жәытәнатәаахыс ахақәиҭра иазықәҧоит, иаҳа еиҕьу аҧшәма иалхра акәымкәа
Михаил Сарџьвелаӡе – Ихьыҧшым аҳәынҭқарра атәылауаҩ игәаҧхом ҳтәылаҿ иҟаҵаз ацәгьауразы азыӡба анагӡара тәымк данаҧырхагахо
Михаил Сарџьвелаӡе  - Аполитикашҟа ахынҳәра  - Саакашвии зда ҧсыхәа имам шьаҿазар ҟалап, ишубарҭоу ала, иара аиашаӡбара дацәцар иҭахуп
Михаил Сарџьвелаӡе  - Страсбургтәи аӡбарҭа иҳнарбеит абаандаҩы Саакашвили изинқәа иҳаракӡоу аҩаӡараҟны ишыхьчоу
Михаил Сарџьвелаӡе  - Қырҭтәыла акәӡам авизатә режим аҧыхразы аӡбара здызкылаз
Михаил Сарџьвелаӡе  - Аусеилыргаратә комиссиа аиҿкаара аинициатива адгылара сгәы иҭам
Михаил Сарџьвелаӡе  - Саакашвили ихаан,  аӡбарҭа иаҳа акырӡа ианылаҟәыз,  абри аҩыза асанкциақәа рхы иадырхәомызт
Михаил Сарџьвелаӡе  - Ҳара иҳалшо асимволтә цхыраара Украина хырҳагара азаанагом, аха,  ҳара ҳзы уи аконкреттә милитаристтә шәарҭарақәа ахылҵуеит
Михаил Сарџьвелаӡе  - Аӡәгьы  аобиективла изыҳәом Саакашвили иуси  "Магницки исиеи"ирзеилоу
Михаил Сарџьвелаӡе  - Зеленски Михаил Саакашвили ахара зхаиқәырҵаз аусқәа ирызкны иидыруа маҷуп
Михаил Сарџьвелаӡе – Аоппозициатә гәыҧқәак евроинтеграциа апроцесси абжьагарақәа рынагӡара апроцесси  иаҧырхагахар рҭахуп
Михаил Сарџьвелаӡе  - Ҳара иҟаҳҵаз аҳәамҭақәа зегьы аконфрантациа акәымкәа,  Америкеи Қырҭтәылеи, иара убас, Қырҭтәылеи Евроеидгылеи реизыҟазаашьақәа рырҕәҕәара иазкын