Адырга: Ҟрымтәи аплатформа

Украинатәи Радеи Хорватиа апарламенти рхантәаҩцәа Шьалуа Папуашвили Ҟрымтәи аплатформа аҽалархәразы иҭабуп ҳәа иарҳәоит
Владимир Зеленски - Ҟрымтәи аплатформа егьырҭ адипломатиатә платформақәа ршьаҭаркра ахылҵроуп, аҵакырадгьылқәа рдеоккупациа ҟалароуп, Приднестровиеи Аԥсни уахь иналаҵаны
Шьалуа Папуашвили - Ҟрымтәи аплатформаҿ апарламентқәа рделегациақәа даҽазнык Украина адгылара азааҳарԥшыр ҳалшоит
Шьалуа Папуашвили Жәларбжьаратәи Ҟрымтәи аплатформа  раҧхьатәи апарламенттә саммит ихы алаирхәоит
Саломе Зурабишвили - Ҳаҭыр зқәуа ахада Зеленски, ҳтәылақәа иҭынчу, ишәарҭам Европаҿ аидгылара, акзаара. мышхәбзазара еиҭашьақәдыргылоит
Польша ахада Анджеи Дуда Киев даҭааит
Иракли Ҕарибашвили Ҟрымтәи аплатформа асаммит алахәылацәа рҿаҧхьа дықәгылеит, ауснагӡатә рхы аладырхәит 40 еиҳаны аҳәынҭқаррақәа рхаҭарнакцәа