Адырга: «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект

Саломе Зурабишвили «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иазкны – Азакәан амч анаиулак адырҩаҽныҵәҟьа ари азакәан аҧыхразы абжьагара  ҟасҵоит  
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Хшыҩзышьҭра зегьы акциақәа рышҟа ирхоуп, рызынтәгьы азакәан ахаҭабзиара иазку атема хада рхашҭит, атекст цәыраагеит, зегьы уи иаҧхьарц ирыбжьаагоит
Акциа аиҿкааҩцәа рҳәамҭала, иахьа апротесттә акциа нагӡахоит Қарҭ еиуеиҧшым амҩақәа рҿы
Аиуристтә комитет «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иадгылеит
Иракли Кобахиӡе - «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект адкылара аӡәгьы дзаҧырхагахом
Иракли Кобахиӡе -  Апарламенттә дискуссиа даҽазнык аанарҧшит  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иаҿагыло  ҳоппонентцәа аргументқәа шрымам  
Жозеп Боррели  Оливер Вархеии  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иадҳәаланы аҳәамҭа еицыҟарҵеит
Апарламент „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект актәи аҧхьарала иадгылеит
Меҭиу Миллер - Апотенциатә заканпроект адкылара ргәы ишҭо ҳаҳаит, акы заҵәык исҳәоит - ҵыԥх зықьҩыла ақырҭуаа дәылҵын, ари азакәан иаҿагылеит
ЕАР ахаҭарнакра  – Принятие законопроекта «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан адкылара атәылауаҩратә уаажәларреи АИХқәеи русуреи адемократиа аргылараҿы иҟарҵо алагалеи иаҧырхагоуп