Иракли Кобахиӡе -  Апарламенттә дискуссиа даҽазнык аанарҧшит  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иаҿагыло  ҳоппонентцәа аргументқәа шрымам  
Иракли Кобахиӡе -  Апарламенттә дискуссиа даҽазнык аанарҧшит  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иаҿагыло  ҳоппонентцәа аргументқәа шрымам  

Апарламенттә дискуссиа даҽазнык аанарҧшит  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иаҿагыло  ҳоппонентцәа аргументқәа шрымам.   Аиашаз, ари азакәанпроект европатәиуп, избанзар уи шьаҭас иамоуп европатәи апринцип хада, лымкаала  — аартызаареи аҳасабырбареи, — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли Кобахиӡе.

Иара иажәақәа рыла, азакәанпроект ақырҭуоуп, избанзар, аҳәынҭқаррара апринцип хада ахьчара иазкуп.

«Уи амилаҭтә хьыҧшымроуп. Ари азакәанпроектла акоуп иазҧхьагәаҭоу  — атәым мчы аинтересқәа мҩаҧызго аиҿкаарақәа есышықәса рхашәалеи  рхарџьқәеи ирызку аинформациа цәырыргароуп.  Уи аартызаара аминималтә стандартуп. Америка иаҳа иџьбароу аартызаара астандартқәа иҟоуп,  Еврокомиссиа иаҳа иџьбароу астандартқәа рыла еиқәыршәаз азакәанпроект иақәшаҳаҭхеит,  Евроеидгыла атәылақәа рацәа рҿы иаҳа иџьбароу азакәанқәа иҟоуп», — иҳәеит  Кобахиӡе.