Адырга: Алексеи Арестович

Алексеи Арестович – Ҳара ақырҭуааи, Молдовеи, Шәамахьтәылеи реиқәырхара ҳақәшәоит
Алексеи Арестович – Урыстәыла амобилизациа зызуз ауааҧсыра афронташҟа инеихьеит
Алексеи Арестович ишаицҳаз, Владимир Зеленски алхрақәа рҽалархәра мап ацәикыр, апрезиденттә алхрақәа рҿы иара ихала акандидатура иқәиргылоит
Алексе Арестович – Урыстәылеи уи ала украинатәи аҵакырадгьылқәа рымпыҵахалареи аганахьала акомпромисс зыҟалом, аинааларазы вариант заҵәык ауп иҟоу  - Урыстәыла акапитулиациа
Алексеи Арестович – Иацы урыстәылатәи арбџьармчқәа  "Азовсталь» аҵакыра иҭалеит, аха, ҳахьчаҩцәа урҭ иқәырцеит
Алексеи Арестович – Украинатәи арбџьармчқәа  Изиум иазааигәаны  урыстәылатәи акомандатә 2 пункт иқәырхит
Алексеи Арестович – Беларустәи аруаа Украина иаҿагылоу аибашьра рхы аладырхәр рҭахым
Алексеи Арестович - Аусырцәа арезервистцәа рызхом, урҭ хатәгәаԥхарала аибашьра ицо ауаа Аԥсни Ашьхатә Карабахи рыԥшаара иаҿуп