Адырга: aимпичмент

Атәыла ахада ладминистрациа – Аҳәара шыҟаҵазгьы, апарламент, аимпичмент азҵаара ахәаҧшразы адипломатиатә корпус ахаҭарнакцәеи аӡбарҭаҿы атәыла ахада лхаҭарнакцәеи  рааҧхьара иақәшаҳаҭымхеит
Апарламент аҿы ахада лимпичмент азҵаара жьҭаара 18 рзы иахәаԥшуеит
Шьалуа Папуашвили - Қырҭтәыла ахада лимпичмент азҵаара ахәаԥшра алшара лоуеит
Гьаргь Мсхилаӡе - Ахада апарламент ахь дааԥхьоуп, ақәгылара зин лоуеит, аха аимпичмент азҵаара ахәаԥшра арыцхә макьана идырым
Шьалуа  Папуашвили – Апарламент зимпичмент азҵаара иқәгылоу ауаҩы апарламентахь лааҧхьара алшоит
Шьалуа Папуашвили - Аконституциатә аӡбарҭа аконституциа аилагара афакт шьақәнарҕәҕәап ҳәа сгәыҕуеит, ари аофициалтә зыӡбахоит, Қырҭтәыла ахада уи дзацәцом
Павел Герчински - Қырҭтәыла ахада лимпичмент апроцедура Қырҭтәыла адеполиаризациа иаԥырхагоуп
Қырҭтәыла Аконституциатә аӡбарҭа атәыла ахада лимпичмент иадҳәаланы азыӡырҩрақәа хнаркәшеит
Иракли Кобахиӡе  - Аимпичмент иаанаго акоуп, ҳара атәыла ахада апрезиденттә ҭыҧ лыхәҭам ҳәа иҳаҧхьаӡоит, убри аҟынтә, лнапынҵақәа шьҭалҵароуп
Қырҭтәыла ахада илызку аконституциатә зыҳәамҭа ахәаԥшра иахьа иалагоит
Леван Хабеишвили - Саломе Зурабишвили лимпичмент иазку аурыс хәмаррақәа ҳҽалаҳрхәуам
Аконституциатә аӡбарҭа - Ахада лимпичмент иазку аус ахәаԥшразы апленум адгалоуп, алкаа мызкы ала апарламент азыхынҳәуеит
"Амилаҭтә ҵысра" аполитхеилак аӡбарала, афракциа алахәылацәа апарламент аҿы аимпичмент апроцесс рхы аладырхәом
Иракли Кобахиӡе - Ахада лимпичмент азҵаара хацыркуп, Аконституциатә аӡбарҭа иахьа аофициалла адырра аҭоуп
Иракли Кобахиӡе - Аимпичмент иазку адокументқәа аконституциатә аӡбарҭа иахьа адгалахоит
Жозеп Боррель - Ахада липмчмент азҵаара ашәарҭа ахылҵыр ҟалоит
Мамука Мдинараӡе иҳәамҭала, атәыла ахада лимпичмент апроцедура алагаразы  80 анапынҵақәа еизыргахьеит
Мака Боҷоришвили – Аимпичмент апроцесс европатәи амҩа адуҳәалар ҟалом, ари азҵаара Аконституциа ахьчаразы аҧхықәра иадҳәалоуп
Арчил Ҭалакваӡе  - Атәыла ахада еиқәшаҳаҭрада авизит амҩаҧгарала Аконституциа еилалгоит, насгьы, Франциаҟа  азҵаатәхәы дәықәҵамызт
Гьаргь Мсхилаӡе  -  "Ақырҭуа гәахәтәы" ала аимпичмент апроцедура алагара  ахылҵыр ауеит атәыла ахада лусура аҧкра ма аполитикатә ганахьала лықәыҕәҕәара, шәааи,  иҟало аабап