Жәларбжьаратәи ахәаахәҭра азҵаарақәа рзы Финлиандиа аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну Оӡиси дыҟоуп
Жәларбжьаратәи ахәаахәҭра азҵаарақәа рзы Финлиандиа аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну Оӡиси дыҟоуп

Евроеидгыла анаԥшратә миссиа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Тибор Козма иацы Жәларбжьаратәи ахәаахәҭра азҵаарақәа рзы Финлиандиа аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ихаҭыԥуаҩ Нина Васкунлаҳт Аахыҵ Уаԥстәылаҟны аминистративтә ҳәаатә цәаҳәҿ, ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну Оӡиси иҟоу аиасырҭа пунк аҿы дылԥылеит. Ари атәы аанацҳаит Евроеидгыла анаԥшратә миссиа.

Анаԥшратә миссиа аинформациа ала, Тибор Козма аҭыԥ аҿы аҵыхәтәантәи хҭысқәа ирызку Евроеидгыла анаԥшратә миссиа ахәшьараҭара ааирԥшит.