Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз, Ҟрымтәи адгьылбжьахабжьа аганахьала адронқәа рыла ажәылара мҩаԥган, урыстәылатәи аҳирхьчаратә мчқәа 38 дрон карыжьит
Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз, Ҟрымтәи адгьылбжьахабжьа аганахьала адронқәа рыла ажәылара мҩаԥган, урыстәылатәи аҳирхьчаратә мчқәа 38 дрон карыжьит

Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз, Ҟрымтәи адгьылбжьахабжьа аганахьала адронқәа рыла ажәылара мҩаԥган.

Аофициалтә ҳәамҭаҿ ишану ала, урыстәылатәи аҳаирхьчаратә мчқәа адгьыбжьахабжа аҳаиртә қәыԥшылараҿ  38 дрон карыжьит.

Уаанӡа, украинатәи аихқәа адырра аладырҵәеит Феодосиаҿ атҟәацра ҟалеит ҳәа.

Пыҭраамҭак ашьҭахь, Ҟрымтәи ацҳаҿ атранспорт аиҭаҵра аанкылан.

Урыстәылатәи аихқәа рдыррақәа рыла, уажәы ацҳа аартуп.