Вахтанг Гомелаури Италиа ацҳаражәҳәаҩ диԥылеит
Вахтанг Гомелаури Италиа ацҳаражәҳәаҩ диԥылеит

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Вахтанг Гомелаури Италиа ацҳаражәҳәаҩ Массимилиано Д’Антуоно иҟны аибадырратә аиԥылара мҩаԥигеит.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациала, Вахтанг Гомелаури Италиа ацҳаражәҳәаҩ иусзураҿы ақәҿиарақәа изеиӷьаишьеит.

“Аиԥылара аҳәаақәа ирҭагӡаны аганқәа атәылақәа рзинхьчаратә усәҳарҭақәа русеицура арӷбаара азҵаарақәа ирыхәаԥшит.