Словениа Қырҭтәыла атәылауаа аусурҭала реиқәыршәара иадҳәалоу аиқәшаҳаҭра адкылара ргәы иҭоуп
Словениа Қырҭтәыла атәылауаа аусурҭала реиқәыршәара иадҳәалоу аиқәшаҳаҭра адкылара ргәы иҭоуп
Словениа Қырҭтәыла атәылауаа аусурҭала реиқәыршәара иадҳәалоу аиқәшаҳаҭра адкылара ргәы иҭоуп.

Аиҳабыра рықәҵара ала, убри амзызла, аҩ-тәылак реиҳабырақәа рыбжьара аиҿцәажәарақәа иалагоит.

Авизалиберализациа апроцесс ианалага ашьҭахь,  егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟнгьы  абри аҩыза аиҿцәажәарақәа мҩаҧысуеит.